Reklamacije

Postupak reklamacije neispravno isporučenih proizvoda

Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se Na osnovu člana 56. u vezi sa čl. 52. i 54. Zakona o zaštiti potrošača (dalje: Zakon), a u vezi sa odredbama Zakona o trgovini i Zakona o privrednim društvima.

Reklamacija je zakonom regulisani postupak rešavanja prigovora kupca zbog nedostataka na isporučenom proizvodu. Ukoliko na proizvodu koji ste naručili i preuzeli postoji neki proizvodno tehnološki nedostatak ili skrivena mana i kada vam taj nedostatak otežava ili onemogućava upotrebu proizvoda na uobičajeni način, imate pravo da podnesete reklamaciju NOVO LUX u cilju otklanjanja ovog nedostatka. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana preuzimanja, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa vrstom provoda i prirodom određene nesaobraznosti ili ukoliko prodavac dokaže suprotno. Razlog za reklamaciju može biti i nesaobraznost isporučenog i naručenog proizvoda. Na zamenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji, pakovanju ili transportu. Rok za isticanje nesaobraznosti je 2 godine od dana kupovine.

Obrazac reklamacionog zahteva možete preuzeti OVDE. Pošaljite Vaš zahtev na adresu  eprodaja@novolux.rs. Obavezno navedite sledeće podatke:

- ime i prezime
- e-mail adresu
- broj fakture ili gotovinskog računa koji ste dobili sa robom
- poruku u kojoj ćete opisati razlog reklamacije

Artikle namenjene za povrat obavezno spakujte vodeći računa da prilikom transporta ne dođe do oštećenja. Obavezno priložite fakturu, bankarski slip ili gotovinski račun (original ili kopiju), a na pakovanju napišite „reklamacija“ i broj dokumenta koji ste dobili.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od prijema reklamacije. Rok za rešavanje je 15 dana od prijema reklamacije. U suprotnom zadržavate pravo raskida ugovora o kupovini. 

Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo vašem zahtevu u propisanom roku, obavestićemo vas o produžavanju roka za rešavanje reklamacije i o roku u kome ćemo je rešiti, uz vašu saglasnost. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Odgovor Prodavca na reklamaciju potrošača sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko se ustanovi da je vaša reklamacija opravdana donećemo odluku kojom se reklamacija usvaja.

Po usvojenoj reklamaciji, u skladu sa zakonskim normama, postupićemo na sledeći način:

  • Ukoliko je to moguće, otklonićemo nedostatak na proizvodu uz Vašu saglasnost a ukoliko otklanjanje nedostatka nije moguće ili ga ne prihvatate, zamenićemo vam reklamirani proizvod za isti proizvod bez nedostataka;
  • Ukoliko iz nekog razloga ne možemo da vam zamenimo proizvod, ponudićemo vam drugi proizvod u istoj vrednosti ili skuplji proizvod uz doplatu ili možete tražiti povraćaj novca. U slučaju povraćaja sredstava Kupcu koji je robu platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, NOVO LUX je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i drugih elektronskih metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava isključivo na račun korisnika kartice.
     
    Kupac ne može ni u kom slučaju, ni pod kojim uslovima, zahtevati povraćaj sredstava u gotovini za transakciju izvršenu korišćenjem neke od platnih kartica.
     

Napominjemo da ste dužni da se izjasnite na odgovor najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca, a ukoliko se u navedenom roku ne izjasnite,  smatraće se da niste saglasni sa predlogom prodavca.

Ukoliko Vaša reklamacija nije opravdana, proizvod koji ste reklamirali vam vraćamo uz odluku.

U slučaju odbijanja vaše reklamacije imate pravo na pokretanje vansudskog rešavanja spora koji se inicira vašim predlogom koji se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem, a sprovodi se pred telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (spisak se nalazi na internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija).